Tag: giải hạn Thái tuế

Thái tuế là gì và cách giải hạn Thái tuế

Thái tuế là gì và cách giải hạn Thái tuế

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đặt đồ lễ lên bàn, dán giấy đỏ viết tên Thái tuế lên tường trước mặt bàn rồi thắp hương và cầu khấn thành tâm. Sau khi hương cháy hơn nửa tuần thì có